Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

1.) A www.botanicart.hu weboldalt (a továbbiakban, mint „webshop”) a BOTANIC Virágszalon Kft. (2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.) (a továbbiakban, mint „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető”) információs és vásárlási célból hozta létre, tartja fenn és üzemelteti.

2.) Ön a webshopot a nélkül is jogosult látogatni és azon böngészni, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, ám kérjük, vegye figyelembe, hogy a vásárláshoz, rendelés leadásához regisztráció és bizonyos adatok megadása szükséges. Ezen adatok kezelésével kapcsolatban jelen nyilatkozat útján az Üzemeltető tájékoztatja a vásárlókat az általa kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról (jogszabályi hátteréről), elveiről és céljáról, annak gyakorlatáról és e körben a vásárlók jogairól.

3.) Jelen webshopban való regisztráció és vásárlás elküldésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat és egyben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban, mint „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntesen hozzájárul adatainak célhoz kötött adatkezeléséhez, ezért kérjük, hogy regisztráció illetve megrendelés elküldése előtt figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatot.

4.) Ön, mint vásárló a megrendelése leadásával és az adatkezelés elfogadásával tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét, lakcímét a megrendelés teljesítése érdekében nyilvántartsa. Ön, mint vásárló kifejezetten tudomással bír arról, hogy a termékek megvásárlásával a webshoppal ügyfélkapcsolatba került, ily módon a megrendelt termék átadása céljából szükséges, szűk körű adatainak kezelése hatósági nyilvántartást nem igényel.

5.) Az Üzemeltető kijelenti, hogy tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogot és minden szükséges intézkedést megtesz a vásárlók személyes adatainak kezelése során azok védelmében. A jogszabályi előírásoknak eleget téve, bizalmasan kezeli a vásárlói által megadott személyes adatokat, és minden biztonsági, technikai intézkedést megtesz azok védelmében, garantálja azok biztonságát. Az Üzemeltető célja, hogy az adatkezelésre vonatkozó alapvető jogszabályok betartásával tiszteletben tartsa vásárlói magánszféráját és megakadályozza a személyes adataikkal való visszaéléseket. Az Üzemeltető kizárólag a megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükséges személyes adatok szolgáltatását kéri Öntől, ennek megfelelően különleges adatnak minősülő adat megadását nem kéri.

6.) Az Üzemeltető kizárólag abból a célból kér és kezel személyes adatokat, hogy vásárlót azonosítsa; hogy számára a webshop termékeit elérhetővé tegye, a megrendelés és a számlázás teljesíthetősége érdekében eljárjon, a webshop útján létrejött szerződéses feltételeket rögzítse és az ezek körében keletkező jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében általánosan eljárjon.

7.) Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása a vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Bizonyos esetekben azonban a megrendelés teljesítése érdekében (pl. futárszolgálat), elkerülhetetlen az adatok megosztása, ebben az esetben minden partnerünk szerződéses kötelezettségévé teszi, hogy kizárólag a megbízás teljesítése céljából és annak idejére használja fel azokat.

8.) Az Üzemeltető csak olyan személyes adatot kér Öntől és kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Üzemeltető azonban megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó vásárló felel. Bármely vásárló az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel és megrendelésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

9.) Jelen webshop adatkezelési célja és alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az Infotv. rendelkezéseivel.

10.) A webshopban kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám,ország, cím, utca, házszám, város, megye, ÁFA-s számla esetén számlázási cím, adószám, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím

11.) Az adatok módosításának lehetősége is megilleti Önt, a webshopban a felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév vagy cégnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, postázási cím, cégjegyzékszám, adóazonosító jel vagy adószám módosítható.

12.) A személyes adatokat az Üzemeltető a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az Üzemeltető e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Egyebekben a megadott adatok törlése a regisztráció törlésével egyidejűleg is megtörténik. A visszavonás vagy a törlés nem érinti azonban az Üzemeltetőnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján fennálló törvényi kötelezettségét a számviteli bizonylatok 8 évig történő őrzését illetően.

13.) Az Üzemeltető, illetve a szervert üzemeltető szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a vásárló számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a vásárló aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  Felhívjuk figyelmét, hogy a legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat.

14.) Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

15.) Az Üzemeltető bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A fentieken kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat.

16.) Tudomásul veszem, hogy a BOTANIC Virágszalon Kft. (2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.) adatkezelő által a botanic-art.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím adatok, számlázási cím adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum tartalmazza a www.botanicart.hu webshopban (a továbbiakban: Webshop vagy Webáruház) elérhető termékek és nyújtott szolgáltatások vásárlásának ill. igénybevételének, megrendeléseknek és a webshop használatának általános szerződési feltételeit, amely szerződések jelen Feltételekben megjelölt Szolgáltató és a webshopban megrendelést leadó Vásárló vagy Felhasználó (a továbbiakban, mint Vásárló vagy Felhasználó) között jönnek létre.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A Vásárló a Webáruház használatával, illetve regisztrációjával kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti e rendelkezéseket.

1.) Szolgáltató adatai:

Cégnév: BOTANIC Virágszalon Kft.

Székhely: 2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.

Levelezési cím: 2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.

Képviselő neve: Kövér Krisztián, k.kover@botanic.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-125198

Adószám: 14577008-2-13.

Bankszámlaszám: 11742087-29900583-00000000

Telefonszám: 06 30 5851403

Ügyfélszolgálat e-mail címe: botanicart@botanic.hu

Tárhelyszolgáltató adatai: Gestalt Team Kft. (1112 Budapest, Fehérló utca 7.)

2.) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog és ezen belül különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2016. november 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával kifejezetten, ráutaló magatartással elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az oldalon böngész – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak -, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webshop terjesztésének tekintetében.

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a webshopban történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a webshopban közzétett Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat, Elállási jogról szóló tájékoztató és Szerzői jogi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival jogosulatlanul veszi igénybe szolgáltatásait. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A felhasználói hozzáférési adatok – így különösen a jelszó – titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.3 A webshop tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető és megtekinthető, de a rendeléshez regisztráció szükséges.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (azaz tartalmazzák a törvényben előírt áfát), azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban a Szolgáltató a termékek esetén részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A raktáron lévő termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete (fotózási fényhatások miatt előálló színárnyalatok eltérése) miatti különbözőség miatt.

4.3 A termékek – amennyiben nem kifejezetten raktáron lévő készletáru vagy lakberendezési kiegészítő termék kerül megrendelésre -, minden esetben a megrendelésre készített kézműves munkák, így azok a rendelkezésre álló alapanyagok (méret-, színárnyalat-, forma-) jellemzői és a kézimunka természetéből adódóan a fotón feltüntetett mintától eltérhetnek. A Szolgáltató jogosult továbbá egyes kiegészítőket évszaktól, készlettől függően más, hasonló alapanyaggal helyettesíteni.

4.4 Felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben – amennyiben nem jelezzük, hogy kifejezetten raktáron lévő kész termékről van szó-, úgy egyedi termék készül, amelyek kifejezetten a vásárló kérésére készített terméknek minősül.

4.5 Az egyedi megrendelés esetén a Felhasználó a webshopon keresztül biztosított elektronikus levélküldési lehetőség útján adhatja le az igényét (jelezheti azt is, hogy a raktáron lévő terméktípusokhoz képest milyen eltéréssel készítsük részére a terméket). A Szolgáltató jogosult 1 munkanapon belül a termék pontosítása érdekében válasz e-mailt küldeni. Ez esetben a megrendelés napja az utolsó e-mail küldésének napja.

4.6 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.7 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik vagy regisztráció nélkül belép a webshopba, ahol a termékek között kategóriák szerint böngészhet. A Szolgáltató a termékismertető oldalon hasonló (kapcsolódó) termékeket mutat be és a rendelkezésre álló termékinformációkat (különösen leírás, várható szállítási határidő, súly, méret) közöl.

5.2 Szolgáltató rendelést kizárólag a webshopon keresztül fogad el. Rendkívüli helyzet (webáruház technikai probléma, weboldal elérhetetlenség) esetén van lehetőség e-mail útján vagy telefonon rendelni. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék(ek)et kiválasztja és egyedi megrendelés esetén a pontosítás érdekében elektronikus levelet küld.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár megtekintése” ikonra kattintva.

5.4. Ha a Felhasználó nem szeretne további terméke(ke)t vásárolni, ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termékeket. A kosár felületen a kiválasztott termék(ek) mennyiségét megadhatja, illetve a termék mellett található „X” ikonra kattintva törölheti a kosár egyes tételeit. Ezen a felületen lehetőség van kupon érvényesítésére (kuponkód megadásával) és a szállítási mód kiválasztásával a szállítási költség kalkulációjára.

5.5 Amennyiben rendelését összeállította, továbbléphet a pénztárhoz. Lehetősége van egyszeri megrendelés esetén – előre történt regisztráció nélkül – megadni a szerződéshez szükséges adatait (számlázási adatok, szállítási adatok). A regisztrált, visszatérő Vásárlók regisztrációs adataikkal (felhasználónév vagy -mail cím, jelszó) bejelentkezhetnek és így további adatokat megadniuk nem kell.

5.6 Amennyiben adategyeztetése megtörtént, leadhatja a rendelést a fizetési mód kiválasztásával

5.6.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató OTP Bank ZRt.-nél vezetett 11742087-29900583-00000000 számú bankszámlára köteles átutalni. Utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Bankkártyával: SimplePay

Tudomásul veszem, hogy a BOTANIC Virágszalon Kft. (2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.) adatkezelő által a botanic-art.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím adatok, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.7 A szállítási határidőt az egyes termékek esetén az ismertető tartalmazza. Felhasználó kiválasztja ezt követően a szállítási címet, majd a szállítási módot, amelynek típusai a következők:

5.7.1 A termékek kiszállítása GLS Hungary Kft (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) futárszolgálat igénybevételével történik. A termék várható szállítási idejét és a csomag azonosítószámát a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. Szállítás órájának meghatározására nincs mód. Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Amennyiben a termékből vagy valamely alapanyagból nincs elegendő raktáron, Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és egyezteti a szállítás várható időpontját.

A kiszállítás díja 15.000,- Ft rendelési érték felett ingyenes.

15.000,- Ft rendelési érték alatt 5 kg súlyú termékrendelésig a szállítás díja 990,-Ft , afeletti súlyú termékrendelés esetén 5 kg-onként további 990,- + ÁFA.

5.7.2 Személyes átvétel esetén szállítási díj nem merül fel. Személyes átvételre kizárólag a webáruházban előzetesen megrendelt termékek esetében van lehetőség, telephelyünkön közvetlen vásárlási lehetőség nincsen.

5.7.3. A termékek Szolgáltató általi kiszállítása is kérhető abban az esetben, amennyiben a szállítási cím Pomáz, Budakalász, Csobánka, Szentendre, Budapest II., III., vagy XIII. kerületének területére esik. Egyes termékek kizárólag Szállító általi kiszállítással – a jelzett területekre – rendelhetőek meg, amely a termék adatlapján külön feltüntetésre kerül. Amennyiben a termékből vagy valamely alapanyagból nincs elegendő raktáron, Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és egyezteti a szállítás várható időpontját. A Szolgáltató általi kiszállítás díja súlytól függetlenül bruttó 2.800,- Ft.

5.8 A munkanapokon leadott megrendelések feldolgozása és visszaigazolása 24 órán belül megtörténik.

5.9 Az adatbeviteli hibák javítására a rendelés elküldése előtt van lehetősége Vásárlónak, illetve utólagos adatmódosítást kérhet telefonon vagy e-mailben.

5.10 Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

Szolgáltató az ajánlat megérkezését követő 1 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló email Vásárlóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés nem jön létre a Felek között, az kizárólag a Vásárló vételi ajánlatának rendszerünkben történő beérkezésének a visszaigazolása. Amennyiben a Vásárló a rendelését már elküldte, és a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mailben hibát vesz észre rendelésével kapcsolatban, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolni tudja, annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor nem kívánt rendelés teljesítésére. Szolgáltató az automatikus e-mailt követően, egy második e-mailt küld a Vásárló részére, melyben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés beérkezéséről, illetve jelzi a megrendelés feldolgozásának kezdetét. A szerződés a felek között ekkor jön létre. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az általa elküldött megrendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.11 Az átutalás megérkezéséről és a kiszállítás várható időpontjáról Szolgáltató egy következő emailben tájékoztatja a Vásárlót.

5.12 Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Vásárló a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére megrendelésének teljes vételárát (átutalásos fizetés választása esetén).

5.13 A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

5.14 A megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Szolgáltató a szerződést iktatja, mely utólag hozzáférhető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

5.15 A vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató a terméken fennálló tulajdonjogát fenntartja.

 1. SZAVATOSSÁG

6.1 Kellékszavatosság

A Vásárló a webáruház hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 1. WEBSHOP HASZNÁLATÁNAK TOVÁBBI FELTÉTELEI

7.1. Felelősség

Felhasználó a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a webshop használói által tanúsított magatartásért.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. A webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan nem elégedett, úgy fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

8.2. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás előterjesztését követően legkésőbb 15 munkanapon belül – amelybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol a Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

8.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál;
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Szerzői jogi nyilatkozat

1.)A www.botanicart.hu webshop-ot a BOTANIC Virágszalon Kft. (2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.) a továbbiakban, mint „Tulajdonos” vagy „Szerző”) hozta létre, tartja fenn, üzemelteti és tölti fel tartalommal.

2.) A honlapon megjelent vagy megjelenő minden írásbeli vagy vizuális tartalom, alkotás vagy azok fotón történő megjelenítése külön részletezés vagy típusmegjelölés nélkül (a továbbiakban, mint „Tartalom” vagy „Mű”) a Tulajdonos szellemi alkotása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alatt áll. Minden, tartalommal kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogok gyakorlására a Tulajdonos kizárólagosan jogosult.

3.) A művek jelen honlapon való megjelenésének célja kizárólag azok jóhiszemű érdeklődőkkel és leendő vásárlókkal történő megismertetése.

4.) A tartalmak kizárólag személyes célra, egy példányban történő megjelenítése, kinyomtatása, megőrzése megengedett. A tartalom részlete – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint a Szerző megnevezésével idézhető, megjeleníthető.

5.) A művek egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi vagy nem anyagi formában történő bármilyen felhasználása és minden egyes felhasználás kizárólag a Tulajdonos előzetes és célhoz kötött engedélyével, személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartásával történhet.

6.) Engedély nélkül tilos a művek bármely eljárással történő átdolgozása, bármely adathordozóra történő többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése, vagy más módon történő felhasználása a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül.

7.) A tartalmakkal való bármely visszaélés, a Szerző jogainak megsértése, vagy a célhoz kötöttség elvét sértő felhasználás esetén a Szerző a jogsértővel szemben felléphet és fenntartja a jogot, hogy mind polgári jogi, mind büntetőjogi jogkövetkezményeket érvényesítsen.

Tájékoztató az elállási jogról

Tisztelt Vásárlónk!

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, így különösen annak 20 §-a értelmében a webshopban megrendelt Termék(ek), több Termék egyidejű rendelése esetén ha eltérő időpontban kerül sor ezek kiszállítására, akkor az utolsó Termék  igazolt átvételétől számított 14 napon belül Ön jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez esetben egyben köteles az eredeti állapotú Termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a BOTANIC Virágszalon Kft. részére.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy Ön fogyasztóként nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

 1. ha a Termék(ek) tekintetében az eredeti állapotban való visszaszállítás vagy az eredeti állapotba történő helyreállításának kötelezettségét Ön sem tudja biztosítani (pl. a Termék(ek) kompozíciós egységét megbontották);
 2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék(ek), így például élő virágot vagy állagromlásnak kitett terményt vagy szárított virágot tartalmazó kompozíció tekintetében;
 3. olyan nem előre gyártott ill. nem raktáron lévő Termék esetében, amelyet az Ön kifejezett utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. kifejezett egyedi megrendelése alapján összeállított kompozíciós Termék);
 4. a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

A 2. pont körében tájékoztatjuk, hogy virág- vagy egyéb dekorációs Termékeink – hacsak kifejezetten nem jelezzük egy Termék esetén -, nem raktárkészleten lévő Termékek, ezeket az Ön megrendelésének leadását követően állítjuk össze. Ön a virág- vagy egyéb dekorációs Termékre vonatkozó megrendelés elküldésével kinyilvánítja, hogy a kiszállítás tervezett időpontját, ennek hiányában a tervezett munkanapot megelőző 24. órában a teljesítés (a dekorációs termék kötése, összeállítása) az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével megkezdődik, továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően felmondási jogát elveszíti.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy bejegyzett elektronikus levélcímre történő elektronikus levél útján). Ehhez cégünk egy mintaként használható nyilatkozattal segítséget nyújt. Ön kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ide nem értve azt az esetet, ha a cégünk vállalta e költség viselését.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a visszaküldés díját, amelyet Ön visel. Amennyiben az Ön által nem rendeltetésszerű használat következtében, a termékben kár keletkezik – de ez nem éri el azt a mértéket, amely esetben ez az elállás gyakorlását akadályozza – ezt köteles megtéríteni és egyben e körben feljogosítja cégünket, hogy beszámítással éljünk a visszatérítendő összeggel szemben. Kérjük vegye figyelembe, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

 

Elállási nyilatkozat (MINTA!)

(csak a vásárlástól való végleges elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: BOTANIC Virágszalon Kft. (2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja:

 

Átvétel időpontja:

 

A fogyasztó neve:

 

A fogyasztó címe:

 

A fogyasztó aláírása (papíralapon tett nyilatkozat esetén):

 

Keltezés