Tájékoztató elállási Jogról

Tájékoztató az elállási jogról

Tisztelt Vásárlónk!

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, így különösen annak 20 §-a értelmében a webshopban megrendelt Termék(ek), több Termék egyidejű rendelése esetén ha eltérő időpontban kerül sor ezek kiszállítására, akkor az utolsó Termék igazolt átvételétől számított 14 napon belül Ön jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez esetben egyben köteles az eredeti állapotú Termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a BOTANIC Virágszalon Kft. részére.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy Ön fogyasztóként nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

  1. ha a Termék(ek) tekintetében az eredeti állapotban való visszaszállítás vagy az eredeti állapotba történő helyreállításának kötelezettségét Ön sem tudja biztosítani (pl. a Termék(ek) kompozíciós egységét megbontották);
  2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék(ek), így például élő virágot vagy állagromlásnak kitett terményt vagy szárított virágot tartalmazó kompozíció tekintetében;
  3. olyan nem előre gyártott ill. nem raktáron lévő Termék esetében, amelyet az Ön kifejezett utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. kifejezett egyedi megrendelése alapján összeállított kompozíciós Termék);
  4. a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

A 2. pont körében tájékoztatjuk, hogy virág- vagy egyéb dekorációs Termékeink – hacsak kifejezetten nem jelezzük egy Termék esetén -, nem raktárkészleten lévő Termékek, ezeket az Ön megrendelésének leadását követően állítjuk össze. Ön a virág- vagy egyéb dekorációs Termékre vonatkozó megrendelés elküldésével kinyilvánítja, hogy a kiszállítás tervezett időpontját, ennek hiányában a tervezett munkanapot megelőző 24. órában a teljesítés (a dekorációs termék kötése, összeállítása) az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével megkezdődik, továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően felmondási jogát elveszíti.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy bejegyzett elektronikus levélcímre történő elektronikus levél útján). Ehhez cégünk egy mintaként használható nyilatkozattal segítséget nyújt. Ön kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ide nem értve azt az esetet, ha a cégünk vállalta e költség viselését.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a visszaküldés díját, amelyet Ön visel. Amennyiben az Ön által nem rendeltetésszerű használat következtében, a termékben kár keletkezik – de ez nem éri el azt a mértéket, amely esetben ez az elállás gyakorlását akadályozza – ezt köteles megtéríteni és egyben e körben feljogosítja cégünket, hogy beszámítással éljünk a visszatérítendő összeggel szemben. Kérjük vegye figyelembe, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási nyilatkozat (MINTA!)

(csak a vásárlástól való végleges elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: BOTANIC Virágszalon Kft. (2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (papíralapon tett nyilatkozat esetén):

Keltezés